BILFÖRSÄKRING ENTUSIAST

Fordonet ska vara en personbil eller lätt lastbil som är äldre än 20 år och som genom sin grundkonstruktion eller speciella modell är unik i sitt slag.

Hos oss kan du teckna entusiastbilsförsäkring på bilen med årsmodell 1993 och äldre*.

*Vissa bilmodeller är undantagna från denna regel t ex Toyota Supra, Nissan 200 SX, Nissan 300 ZX där vi endast kan erbjuda trafikförsäkring.

Personbilen/lätta lastbilen ska vara utrustad med godkänd brandsläckare och dold strömbrytare alternativt godkänt larm. Om fälgarnas värde överstiger 1 000 kr/st krävs fast monterat fälglås. För vissa bilmodeller gäller även krav på godkänt larm och märkta rutor.

När fordonet finns på hemorten ska det nattetid förvaras i låst garage som innehåller högst 8 bilar (dispens för större utrymme kan i vissa fall ges). Vid färd utanför hemorten ska det alltid förvaras på ett så tryggt sätt som möjligt.

Personbilen/lätta lastbilen får köras högst 1 000 mil om året. Den får endast användas som ett entusiastfordon eller hobbyfordon, den får tex inte användas till och från arbetet. Ditt hushåll måste äga en bruksbil som du kan använda för dagliga och normala transporter. Fordonet får heller inte användas i yrkesmässig verksamhet, det får tex inte användas till uthyrning. 

”Entusiast” är en årsförsäkring. Det innebär att den gäller med samma omfattning året runt.

Fordonet ersätts med marknadsvärdet det hade omedelbart före skadan, dock högst det belopp som det är försäkrat för. Värderingen av fordonet grundar vi från foton på fordonet, kopia på senaste besiktningsprotokollet och uppgifter i försäkringsansökan. För att vi ska kunna bedöma värdet på fordonet är det viktigt att ansökan fylls i så fullständigt som möjligt. Om du gör ändringar på fordonet som kan påverka marknadsvärdet är det viktigt att du kontaktar oss så att beloppet du försäkrat fordonet för är korrekt.

Lackskador ersätts med högst 50 000 kr. Stereoutrustning ersätts med högst 9 000 kr. Fordonstillbehör, lös utrustning och reservdelar som kan betraktas som normala för fordonet ersätts med högst 30 000 kr, dessa ska förvaras inlåsta. Övrig extrautrustning ska vara fast monterad på eller inlåst i fordonet för att du ska få ersättning för dessa.

Skada som sker vid tävling eller träning inför tävling ersätts inte av försäkringen. Telefon, fax och liknande elektronisk utrustning samt dess tillbehör ersätts inte.

Om reglerna inte uppfylls kan ersättningen sättas ned till 0 kr vid en skada.

Nyteckningar från och med 2013-01-01 är det inte längre tillåtet med bankörning på denna typ av försäkring.

För befintliga kunder gäller villkorsändringen från och med förnyelser efter 2013-04-01.

 Skriftlig försäkringsansökan, nytagna färgfoton på fordonet och kopia på senaste besiktningsprotokollet från Svensk Bilprovning är obligatorisk. Bilderna ska visa det skick som fordonet är i vid ansökningstillfället. Vi kräver ibland även besiktning i samband med ansökan om försäkringen, detta gäller oftast fordon i storstadsområden.

Här har vi kortfattat beskrivit vad som gäller för försäkringen. Hur den gäller i detalj framgår av våra fullständiga försäkringsvillkor. Du kan kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon 08-22 58 00 om du vill ha råd och upplysningar gällande försäkringsfrågor.

 VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

Fordonet får användas sammanlagt högst 6 veckor utomlands per år.

Försäkringen gäller i nästan hela Europa och i några medelhavsländer. I vissa länder behöver du ha ett "Grönt kort" som bevis på att fordonet är trafikförsäkrat (förteckning över dessa länder finns på Trafikförsäkringsföreningens hemsida). Om du ska till ett land där varken din svenska trafikförsäkring eller "Grönt kort" gäller måste du teckna en ”Gränsförsäkring”, den förmedlar tullmyndigheten i respektive land.

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING

"Entusiast" finns som helförsäkring och garageförsäkring. Helförsäkringen innehåller trafik, brand, glas, stöld, räddning, rättskydd och vagnskada. Garageförsäkringen (ersätter tex skador som sker under tranport av fordonet, däremot ersätts inte skador som sker vid bogsering av fordonet) innehåller brand, glas, stöld, räddning, rättsskydd och vagnskada. Fordonet måste vara avställt i Vägtrafikregistret för att garageförsäkring ska kunna tecknas. Ändring från helförsäkring till garageförsäkring kan endast göras på försäkringens huvudförfallodag.

SJÄLVRISKER

Olika självrisker gäller vid olika skador (klicka på länken för att läsa mer).

FÖRSÄKRINGSPREMIEN

Du kan genom  online-beräknaren på vår hemsida beräkna fram försäkringspremie. Om ditt fordons marknadsvärde inte finns med i online-beräknaren är du välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0470-201 25.

Veteranrabatt ges om fordonet är i originalskick.

Klubbmedlemskap kan ge lägre försäkringspremie. Rabatten gäller under förutsättning att klubben har rabattavtal med Bilsport & Mc Specialförsäkring och att ditt fordon är relaterat till klubben (du får tex inte rabatt för medlemskap i Miata Klubben Sverige om ditt fordon är av märket Jaguar). Klicka här för förteckning över vilka klubbar som har avtal med oss.

TECKNA FÖRSÄKRING

Skriftlig försäkringsansökan, kopia på senaste besiktningsprotokollet från Svensk Bilprovning och nytagna färgfoton på fordonet är obligatorisk vid ansökan om försäkringen "Entusiast". Ibland krävs även besiktning, oftast gäller det då fordon i storstadsområden. Har du fler uppgifter om fordonet ska dessa även bifogas med ansökan. Om du är medlem i en klubb som har avtal med oss ska även aktuellt medlemsbevis medsändas. Från detta grundar vi sedan bedömningen av fordonets marknadsvärde.

Fotona ska visa det skick fordonet är i vid ansökningstillfället och tydligt visa fordonets front, höger och vänster sida, bakparti, bagageutrymme, motorrum och inredning. Är något annat speciellt ska även foto på detta medsändas.

Försäkringsansökan, besiktningsprotokoll, färgfoton och medlemsbevis kan skickas via filuppladdningen på vår hemsida, mailas till bilder@bilsport-mc.com eller skickas via post eller fax (det går dock ej att faxa färgfotona).

Det går inte att teckna försäkringen bakåt i tiden. Försäkringen träder tidigast i kraft när vi har mottagit och godkänt din skriftliga försäkringsansökan, kopia på senaste besiktningsprotokollet, nytagna färgfoton på fordonet samt enats om fordonets marknadsvärde.

Försäkringsbrev skickas inom 5 arbetsdagar alternativt två veckor innan begynnelsedagen om denna är mer än en månad fram i tiden. Tänk på att kontrollera uppgifterna i försäkringsbrevet. Vi medsänder även en broschyr över säkerhetsprodukter som du kan köpa av oss till förmånliga priser.

Meddela ditt nuvarande försäkringsbolag om uppsägning.

BETALNING/ÅTERBETALNING

Försäkringspremien betalas via faktura till vårt plusgironummer 412 98 03-5. Du kan betala försäkringen per helår, halvår om premien överstiger 1 400 kr/år eller kvartal om premien överstiger 4 000 kr/år.

Premien är säsongsvarierad dvs den större delen av årspremien är beräknad för sommarhalvåret och den lägre delen för vinterhalvåret. Vid uppdelning av betalningen varieras periodsumman men årspremien är densamma. 

Återbetalningar skickas automatiskt via utbetalningsavi om du inte har meddelat oss bankkonto eller personkonto som automatiskt återbetalningssätt. Ring vår kundservice på telefon 0470-201 25 för att ändra återbetalningssätt. Vi behöver clearing- och bankkontonr eller clearing- och personkontonr för att kunna registrera automatisk återbetalning via bankkonto eller personkonto.

VID ÄNDRING AV FORDONET

Nya uppgifter och foton på fordonet är obligatoriskt om ändringar har gjorts på fordonet så dess marknadsvärde kan ha förändrats. Uppgifterna ska snarast skickas via filuppladdningen på vår hemsida, via post eller via fax (dock ej färgfoton) så att vi kan göra en ny värdering på fordonet.

UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen kan sägas upp från huvudförfallodagen, vid ägarbyte eller vid skrotning av fordonet. Fordonet ska ha trafikförsäkring hos annat försäkringsbolag eller vara avställt hos Vägtrafikregistret för att vi ska kunna ta bort försäkringen från huvudförfallodagen. Vid uppsägning pga av skrotning eller ägarbyte ska detta vara registrerat hos Vägtrafikregistret.

 Vi får automatiskt besked från Transportstyrelsen vid ägarbyte och skrotning av fordonet. Försäkringen avslutas då från det datum som är registrerat som ägarbytets alternativt skrotningens datum hos Vägtrafikregistret. Vid uppsägning från huvudförfallodagen pga byte av försäkringsbolag eller avställning av fordonet får vi däremot inte besked från Transportstyrelsen

Mejla gärna dina frågor eller ring vår kundservice på telefon 0470-201 25